EVRAKLAR

Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere gereken evraklar

  • İmza Sirküleri - (Noter Onaylı)
  • Ticaret Sicil Gazetesi - (Asıl)
  • V.D Mükellefiyet Yazısı - (Asıl)
  • Vekaletname - (Noter Onaylı)
  • Faaliyet Belgesi - (Asıl)
  • İmzaya Yetkili Kişilerin Kimlik Fotokopileri - (Noter Onaylı)
  • Vergi Levhası - (Fotokopi)
Daha önce firmaniz adına gümrük idaresine 63 Seri Nolu GGT ne istinaden Firma Dosyanız verildiyse dosyanın sunulduguna dair yazının fotokopisi ve vekaletname yeterli olacaktır.

Gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Özyılmaz Gümrük Müşavirliği'ne sunulması gereken evraklar

  • Şirket Kaşeniz
  • Antetli Kağıt
  • Faturanız

Çesitli onay ve müracaatlarda gerekli olması muhtemel Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, TSE belgesi, Marka Tescil Belgesi, Analiz Raporları gibi evrakların fotokopilerinin sunulması yeterli olacaktır.


Copyright © 2011 Tüm hakları Saklıdır | Design by İdealistWeb